www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt, forkortet, i Informations kronik 1. juli 2008

 

Dannelse til verdensborger

 

I fornyelsen af højskolen er "nydanskerne" en uundværlig ressource, som kan gøre gamle idealer konkrete

Af JØRGEN DRAGSDAHL

For mere end fire årtier siden skrev min far, Johannes Dragsdahl, en lille bog, "Opdragelse til verdensborger". Centralt i hans og samtidens opfattelse stod, at verdensborgeren skal forstå og respektere, at verdens mangfoldighed er en nødvendighed. Han var foruden teolog også højskoleforstander, så hans grundrids til en skole i verdenssamarbejde blev søgt omsat i praksis.

Fra mine drengeår husker jeg især et kursus i dialog mellem religioner med oplæg fra bl.a. en katolik, en buddhist og en muslim. Det mest farverige indslag kom fra en mand, som havde boet i en afrikansk landsby og nu dansede med besynderlige masker på og ofrede tomater til guden i Gyrstinge sø.

Blandt deltagerne var min farfar og farmor. Han var sognepræst. Hun var datter af professor i teologi, Henrik Scharling. Selv bidrog de med højtlæsning af Kaj Munks hyldest til den nationale helt, Niels Ebbesen, som "vog den kullede greve".

Bidraget var ikke to kristne danskeres demonstration imod udskejelserne. De hvilede begge roligt i deres tro. Derfor evnede de også den rummelige forståelse, hvor det fremmede mødes med et nysgerrigt og åbent sind samtidigt med, at man lader egne værdier indgå i dialogen. Set med min farmors øjne lå møderne på højskolen i smuk forlængelse af hendes fars lange dannelses-rejser til blandt andet Ægypten. Der skrev han på Nilen "Ved Nytårstid i Nøddebo Præstegaard", som senere blev til det klassiske danske skuespil på Folketeatret. Kernen i Scharlings liv var, som sønnen Carl Immanuel, biskop i Ribe, formulerede det, at "intet menneskeligt var ham fremmed".

Som udenrigsjournalist har jeg siden gennem fyrre år levet i den globale og multikulturelle virkelighed. Især i de seneste årtier er en "ny verden" blevet meget nærværende og konkret.

Jeg har på nærmeste hold oplevet et USA, som i tresserne var på randen af racekrig, men nu har udviklet sig til et samfund, hvor Barack Obama måske kan blive valgt til præsident. Under Den Kolde Krig lignede det for nogle et højdepunkt af naivitet, når aktivister krævede både fred og frihed, og i en appel fra 1980 erklærede: "Vi må begynde at handle på en måde, som om et forenet og fredeligt Europa allerede eksisterede. Vi må lære at være loyale, ikke over for ’Øst’ eller ’Vest’, men overfor hinanden, og vi må se bort fra de forbud og begrænsninger, som nationale stater pålægger os". Men denne vision blev til virkelighed. Og jeg har siden gennem undervisning i demokratisk kontrol på seminarer for officerer i østeuropæiske hovedstæder samt to år ved den dansk finansierede militære læreanstalt i Estland oplevet, at selv soldater, som blev rekrutteret under kommunismen, kan tænke nyt.

Dansk tilbagegang

Chokket var derfor overvældende, da jeg efter syv år i Polen, kom hjem til et Danmark, som lukker sig inde i nationalisme og dansk selvtilfredshed. Mange gamle venskaber brød sammen.

Helt uforberedt var jeg dog ikke. Som udenrigsjournalist oplever man tit, at danskerne trods egen selvopfattelse, bestemt ikke begår sig godt i det fremmede. I Polen fnyste skovriddere vredt over danske kollegaer, som for bistandsmidler skulle lære dem skovdrift, men ikke lyttede til polakkerne – "selv om I ikke har rigtige skove i Danmark". Det var også i Polen, at jeg oplevede, hvordan danske forretningsmænd med polske rødder med succes kunne bestyre danske investeringer – men de var fortvivlede over, at alt for mange "etnisk danske" forretningsfolk så ned på polakkerne og fremprovokerede modreaktioner.

Når man har oplevet racemodsætningerne i tressernes USA, er følelsen af deja vu i dagens Danmark forvirrende og deprimerende. Forvirringen skyldes, at der er store "objektive" forskelle mellem datidens USA og Danmark, men alligevel ligner mange af kræfterne, der vansirer Danmark, dem, som truede USA med undergang.

Racisme

Mest iøjnefaldende er vel fænomenet racisme. Den sikre vej til blokering af en samtale med etniske danskere er blot antydning af, at der også er et "danskerproblem", som har rodfæste i racisme.

Måske kan forståelsen fremmes, hvis vi undgår brugen af "racistisk" i debatten. Det er trods alt et ord, som først kom i folkemunde i 1930’erne og er knyttet til teorier, der er bragt i dyb miskredit. Det er i dag kun få, som åbenlyst forfægter en ideologi, der biologisk opdeler mennesker i race-grupper og går ind for et hierarki, hvor magten skal ligge hos de hvide. Ud fra den gamle definition på racisme kan danskere rimeligt nok erklære, at gruppen af "ikke-racister" herhjemme er meget stor, og at racister udgør et foragtet, lille bitte mindretal. Det var også i USA den foretrukne analyse.

Men der er andre definitioner og oplevelser. Mest tankevækkende er, at racismens ofre i USA ikke oplever, at hvide kan opdeles i et enten-eller. Set fra ofrenes perspektiv placerer hvide sig på en skala, der strækker sig fra et anti-racistisk engagement til åbenlys racisme, og det store flertal befinder sig i feltet, som er blevet kaldt for "den tavse racisme", idet de udøver deres hvide magt gennem kontrol med samfundets institutioner. Karakteristisk er, at dette felts beboere har en adfærd, som f.eks. sorte amerikanerne anser for undertrykkende, diskriminerende og fordomsfuld. Men de hvide mener selv, at de har lagt racismen bag sig og nu strutter af god vilje. Hvis noget kritisabelt påpeges konkret, så er der altid gode forklaringer, som udspringer af alt andet end et erklæret ønske om hvid overhøjhed.

Herhjemme er det deprimerende, at man i den offentlige debat knapt nok vil erkende, at også danskerne kan placeres på en lignende skala. Men hvis man har en anden etnisk oprindelse end dansk eller har brugt en del af sit liv til at forstå den amerikanske racedebats kodesprog, som for meget lang tid siden gjorde åbenlys racisme overflødig, er det åbenbart.

Vor tids forskere diskuterer, hvad de af mangel på bedre kalder "den nye racisme", og som har rodfæste i kulturelle modsætninger. Det særligt ondartede ved traditionel racisme er, at ofrene ikke har noget valg, fordi mennesket ikke kan ændre sin hudfarve. Når problemet er undertrykkelse af religiøse eller kulturelle årsager, kan ofrene undslippe gennem omstilling. Men hvis flertallet mener, at de fremmedartede ikke kan eller vil omstille sig, opstår en situation, som kommer i betænkelig nærhed af den historiske definition på racisme. De etnisk-kulturelle særtræk kan så anses for medfødte og uforanderlige, hvorefter den dominerende gruppe vil forsvare en samfundsorden, der giver den selv magten over det fremmede.

Desværre beskriver denne tilstand rimeligt præcist forholdene i Danmark. Faren er, at kulturelle modsætninger giver næring til nye teorier, som knytter en opfattelse af overhøjhed til brug af magt, og at man i kampen for magten slipper dem-og-os kræfter løs med destruktive følger for alle parter. Fra litteratur, nyhedsmedier og forskning ved vi, at disse kræfter kan husere med frygtelig kraft – men vi har endnu ikke i Danmark oplevet uhyret i sin fulde vælde. I "Fluernes Herre" beskrev William Golding den dyriske flokmentalitet, som opstår af frygt for det ukendte, indbildte. Fra nyhedsmedier ved vi, at undertrykte grupper kan begå forfærdelige forbrydelser – ofte imod deres egne. Fra forskning ved vi, at i en hierarkisk orden, som i sidste ende bygger på vold, optræder de mest grusomme overgreb ofte nederst i pyramiden og at vejen til frihed går via lignende vold mod undertrykkerne. Udfordringen for Danmark er, at vi kollektivt bør indse, at disse erfaringer giver indsigt i en mulig fremtid også for os – eller er danskerne virkelig så enestående, at vi kan overse advarselssignalerne?

Højskolens eksperiment

Men der er også en anden virkelighed i Danmark og andre muligheder end undertrykkelse. Det har jeg nu i et par år oplevet på Krogerup Højskole, hvor forstander Erik Boel i 2005 indledte et eksperiment, der skulle gøre skolen til et multikulturelt samfund. Eksperimentet fortsætter nu på Europahøjskolen.

Jeg har stået for en studiekreds om "Civilisationernes Sammenstød?", med fed streg under spørgsmålstegnet. Vi har set på, hvordan både Koranen og Biblen accepterer slaveri – et godt udgangspunkt, hvis man vil lære eleverne, at ingen af de hellige bøger kun består af urokkelige sandheder. Vi har studeret den hvide racismes historie, hvor antisemitismen kom først – ej heller en dårlig start, hvis man vil bearbejde nogle af nutidens fordomme. Det kommer overraskende for elever med rødder i Mellemøsten og Islam, at korsfarerne varmede op til krig mod muslimer med anti-jødiske pogromer i f.eks. tyske byer. Og vi har gennem bl.a. film oplevet Den Tredje Verdens frihedskampe, der har efterladt bitre følelser, som etniske danskere i 20-25 års alderen af naturlige årsager står uforstående overfor. Gillo Pontecorvo’s mesterværk fra 1965 "The Battle of Algiers" virker aktuel, fordi franskmændene dengang, som USA under den såkaldte krig mod terrorisme, anvendte tortur, og den viser, hvordan terror avler terror. Vi har også set Moustapha Akkads fremragende film "Lion of the Desert" fra 1981, hvor den libyske frihedshelt Omar Mukhtar afviser tortur, fordi "vores fjender ikke skal være vores læremestre".

Hvis man må generalisere lidt, så kendetegner det mange elever, at de helt har fattet, hvad filosoffen Immanuel Kant for længe siden påpegede, da han beskrev behovet for verdensborgere: Menneskene er tvunget til at leve sammen, fordi jordoverfladen er kugleformet. De har også draget den konklusion, at de selv skal begå sig i en verden, som er langt større og mere udfordrende end Danmark. De ved udmærket, at de skal hæve sig over det nationale, og at Højskolesangbogen giver utilstrækkelig, til tider vildledende, rådgivning. Som 1980’ernes aktivister har de erkendt, at man skal være loyal over for hinanden og se bort fra de begrænsninger, som den nationale stat og kultur pålægger os. De er kort sagt på vej til at blive, hvad filosoffen Peter Kemp i dag kalder verdensborgere – mennesker, der "tager nutidens store brændende globale problemer op for at bidrage til løsninger, der kan være til gavn for hele menneskeheden".

Mødet med eleverne har været en af de mest berigende oplevelser i mit liv, fordi jeg pludselig ser, at min fars vision for højskolens fremtid kan blive virkelig i en moderniseret udgave, som også lægger vægt på forandring. Respekt for det "multikulturelle" er ikke længere nok. Vi må gå videre til det "tværkulturelle", hvor vi samarbejder og udvikler os til en fælles indsats mod neoracisme, fanatisk nationalisme, religiøs intolerance, global opvarmning, fattigdom, forurening osv.

Det særlige ved en højskole er, at den kan bringe mennesker i en nærkontakt, hvor gensidig forståelse opstår. Sammen har vi lyttet til den etnisk danske kvinde, som efter studentereksamen med matematik på højt niveau blev kassedame og måtte finde sig i stribevis af uforskammede kunder, der tog for givet, at hun ikke kunne regne. Hun trak oplevelsen frem, da vi diskuterede fordomme mod "nydanskere" med den pointe, at kunderne ikke kunne se hendes kvaliteter, fordi de blot reagerede på, hvad de kunne se. Eller den muslimske kvinde med rødder i Kenya og Somalia. Da hun en dag beskrev arabisk racisme rettet imod sorte afrikanere var opmærksomheden total, idet man forstod værdien af den sjældne indsigt, som hun gav os. Og vi har oplevet den unge kvinde med palæstinensiske rødder, som fortalte, hvorfor hendes 17-årige bror under mødet med "danskerne" er nået frem til, at hans valg står mellem passivitet eller deltagelse i Hizb-ut-Tahrir. Spørgsmålet er: Hvad kan vi tilbyde dem af løsninger?

Nødvendige verdensborgere

Erik Boel har i en kronik, hvor han opsummerer sine erfaringer, påpeget, at højskolen trænger til fornyelse. På en gennemsnitlig dansk højskole får man, skriver han, stadig en altmodisch fornemmelse af, at tiden er skruet tilbage til 1950’erne: "Der er for meget morgensamling og folkedans på programmet og for lidt BBC World og Medicins Sans Frontières".

Højskolen kan kaldes en korsvej, hvor mennesker mødes i et demokrati præget af dialog og aktiv deltagelse. Bagefter går de, forhåbentlig berigede, videre ad veje, som de måske før ikke kendte til. Hvis højskolen placerer sig langs fronten, hvor det nye kultursammenstød udkæmpes, kan den både blive fornyet og levere et bidrag til samfundet, som mindst er på højde med, hvad den præsterede i det 19. århundredes omstillingsproces fra land til by. Udfordringen er i dag, at man skal uddanne verdensborgere, som udgør globaliseringens menneskelige, tværkulturelle og demokratiske dimension. Altså modstykket til store virksomheders og statslederes udgave af topstyret globalisering uden væsentlig folkelig medbestemmelse.

Det er nemlig ikke nok, at man anser sig selv for borger i verden. Eleverne skal også have nogle redskaber, så de kan begå sig ude i verden. Mange elever, ikke mindst nydanskere, ønsker, at højskolen skal give dem konkrete færdigheder. Mellem de mest nødvendige er "kulturel agtpågivenhed". Det er en kompetence, som ikke kommer automatisk og faktisk må læres hele livet. Men kurser er under udvikling mange steder; især i USA har man set behovet. Eksempelvis skal amerikanske soldater 8 til 18 måneder inden udsendelse til Irak og Afghanistan indlede en uuddannelse, som skal sikre, at de kan indgå i et positivt samspil med befolkningerne. I civilt samarbejde er behovet endnu større. Dansk erhvervsliv vil utvivlsomt værdsætte, hvis man kan udsende folk, som har mere end danskhed i bagagen, og til en god akademisk uddannelse hører i dag, at man kan klare sig internationalt.

Mellem mine elever var en lidt flippet ung mand, som pludselig blev stærkt optaget af psykoanalytikeren Frantz Fanon, der beskrev forholdet mellem undertrykkere og undertrykkere i kolonitiden. Fanons udgangspunkt var erfaringerne fra Algier-krigen, men kræfterne, som han påviste, har meget frugtbart inspireret senere analytikere, som beskæftiger sig med racisme i USA og sexisme. Den unge mand er nu flyttet til Iran, hvor han studerer, og samtidigt er ret optaget af de unges trivsel under præstestyrets åg.

I de århundreder, hvor begrebet "verdensborger" er blevet diskuteret, har man ikke været blind for, at ganske særlige kvalifikationer var nødvendige. Men mange bestræbelser har været præget af luftig idealisme og en verdensfjern tilgang. Det nye er, at vi i dag har en ressource, som kan give alle de smukke tanker et konkret indhold. Det er en ressource, som nogle kalder for "nydanskerne".

Det er eleverne, som giver højskolen indhold. Lærerne kan skabe den rette atmosfære og rammerne for samværet. Det er langt fra nok, hvis man blot samler elever fra forskellige kulturer. Man skal give eleverne en verdensborgers redskaber, blandt andet evne til frugtbar dialog og respekt for andre kulturer. Redskabernes værdi opleves bedst, hvis de straks kan afprøves i en multikulturel verden. Det er muligt, hvis andet end etniske danskere er i skolens dagligdag. Nydanskerne repræsenterer lokalt den globale mangfoldighed. Det kan være udfordrende. Men udfordringerne vil være endnu større, når etnisk danske elever senere skal ud, hvor de selv er fremmede.

Dobbelt identitet

Regeringen har sørget for, at "unge med anden etnisk baggrund" via den såkaldte Kommunepulje kan få et højskoleophold betalt. Hensigten er, som det hedder i en præsentation, at de skal "have et skub i den rigtige retning", så de kan blive "gode og aktive samfundsborgere". Det er muligt. Men det lyder noget nedladende. Det er imidlertid min erfaring, at disse unge i kraft af engagement og globalt udsyn hæver sig over etnisk danske elevers gennemsnit, og at de i høj grad kan give danskerne et skub i den rigtige retning.

Når jeg i en indledende præsentationsrunde har bedt mine elever fortælle, hvad deres baggrund er, kommer de alle fra Odense, København eller andre danske byer. Der er ingen, som kommer fra Somalia, Libanon eller Pakistan – selv om man med øjnene godt kunne få det indtryk. Et nærmere bekendtskab afslører dog, at en del har en dobbelt identitet, som er i indbyrdes kamp. Det kan være svært for den enkelte, men det kan også være vejen til indsigt og styrke. Mange nydanskere ved tidligt, at tilværelsen kan være en kamp med svære valg, og at man kun klarer sig gennem ihærdig indsats. Nogle af dem segner næsten under presset, men der er også oplagte rollemodeller, som stråler med deres intelligens, nysgerrighed og gå-på-mod.

Hvis de glade givere bag Kommunepuljen tror, at disse nydanskere skal opdrages til dansk kultur, så kan de godt tro om. Erfaringerne fra en lignende indsats rettet mod grønlændere burde give anledning til mere omtanke. Den dobbelte identitet kan ikke udslettes. Nydanskerne vil hele deres liv blive belært om, at de ikke er og aldrig kan blive "ægte" danskere. Som en elev skrev til mig: "Jeg ELSKER Danmark, jeg føler at det er MIT land, men de seneste par år er jeg blevet træt, virkelig træt af tonen i debatten, træt af at blive set ned på. I dag ser jeg mig selv som dansk muslim med arabisk baggrund, men egentlig ved jeg ikke, hvad det vil sige længere. Man kan jo ikke være muslim og dansker samtidig – eller, jo, for mig er det helt normalt, men kan man være fredelig og muslim samtidigt?".

Mange nydanskere blev nyligt udsat for kollektiv straf, da nyhedsmedier i en tilsyneladende magtdemonstration genoptrykte en karikaturtegning, og det var kun et af de mange eksempler på hån og spot, som muslimer og "fejlfarver" oplever. Ydmygelserne strækker fra det næsten uskyldige: Hvad siger du? – når man ikke har udtrykt sig på fejlfrit dansk. Og til meget direkte verbale samt fysiske overgreb. Det er ikke en overdrivelse, at ganske mange går i evig frygt for, hvad det næste møde med en etnisk dansker kan medføre.

Men nydanskerne kan hæve sig over den dobbelte identitet, når de gør både deres danske og fremmede rødder til fundamentet under en ny identitet, verdensborgerens. De etniske danskere står i en lignende situation, når de skal hæve sig over det nationale og begå sig ude i verden på dens mangfoldighed af betingelser.

Til denne proces har begge parter brug for dannelse. Især tre fag står centralt:

Kulturhistorie. Faget har danske og globale aspekter. Vi må se på, hvad vi fra den danske kulturarv med fordel kan tage med ind i den globaliserede verden. Og vi må se på, hvordan civilisationer og kulturer har lært og lånt fra hinanden. Som illustration kan nævnes, at den berygtede Djenghis Khan fik oprettet det første multikulturelle imperium, der endog havde udstrakt religionsfrihed. Desuden er eleverne erfaringsmæssigt ret blanke, når det gælder Islams betydning for Europas videnskabelige og kulturelle opblomstring. Afrikas kultur skal med ind i elevernes bevidsthed, så kontinentet ikke blot er et arnested for katastrofer og modtager af bistandshjælp. Eleverne skal opnå kendskab til de førende religioner og andre kulturers skikke.

Verdenssamarbejde. Faget strækker fra sikkerhedspolitik til åndsvidenskab (herunder økumenisk dialog), så eleverne får indsigt i de fælles udfordringer og bestræbelserne for at nå frem til svar. I primært militære kredse forventer man årtier med "vedvarende konflikt", fordi en række sociale, kulturelle, økonomiske og miljø-betingede udfordringer ikke vil blive løst. Men højskolen bør også rejse en positiv vision af fremtiden. Det centrale er, hvilken lære man kan uddrage af mange års indsats mod de udfordringer, som klodens indbyggere har til fælles. Verdensborgere skal have kendskab til folkeret, transnationale virksomheder, EU, NATO og FN. De skal følge debatten i "Alliance of Civilisations" og lignende initiativer, hvor fremtrædende personligheder søger efter fælles svar på udfordringerne. Freds- og konfliktforskning hører med. Det gør kendskab til aktuelle og kommende militære konflikter også. På det lokalt danske plan kan vi se på, hvordan Danmark håndterer mødet med udfordringerne fra verden.

Etik og menneskekundskab. Eleverne skal lære, hvordan man skaber frugtbar kontakt mellem mennesker. Den grundlæggende tanke er, at hvis man søger mennesket bag meningerne, så kan man også udvikle en samtale mellem kulturer. Faget har desuden en væsentlig psykologisk "kend-dig-selv" dimension, fordi dialog ikke kan bygge på svaghed og eftergivenhed, men kræver både styrke og mod. Begge parters vilje til selvkritik er ofte nøglen, som kan åbne for dyb dialog; samtidigt skal man være særdeles godt rodfæstet og kunne anvende egne menneskelige erfaringer. Noget tyder på, at mange unge danskere, som ikke har en religiøs baggrund, i deres sekulære uddannelse har undgået indsigt i centrale etiske værdier. Begrebet "grådighed" virker ukendt – selv om det nok har afgørende betydning, hvis man vil forstå de såkaldt højt udviklede landes krise. Tilsvarende er "besindighed" vist heller ikke en dyd, som mange har tænkt nærmere over.

Og så bør man bestemt ikke glemme konkrete projekter, som giver fælles erfaringer, og skabende fag, der gennem kunst, selv journalistik og retorik, giver mulighed for selvudfoldelse. Gennem sport kan man udfordre sig selv og udvikle samhørighed. Når det gælder dannelse af verdensborgere kan intet bogligt fag helt måle sig med det, som musik og dans, der henter inspiration fra verdens store kulturer, giver.

Hvis man i den indsats vil se en videreførelse af gamle danske traditioner, så OK. Indholdet i dansk kultur er i sidste ende, hvad de unge verdensborgere selv mener og gør.

Den forkortede kronik kan findes på Informations hjemmeside http://www.information.dk/161532

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk