www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Kommentar af Jørgen Dragsdahl 10. november 2013 til PET-kommisssionens kritik 12. april 2010

 

<font size="5"><font size="5"></font></font>


PET-kommissionens kritik af Bent Jensen

 

Videnskabeligt uredeligt - denne beskyldning rettede professor Bent Jensen i vinteren 2010 imod rapporten fra en kommission, som havde undersøgt Politiets Efterretningstjeneste (PET). Hans kritik var især rettet imod bind 13 i rapporten, som bl.a. beskrev PET's efterforskning af påstande rettet imod Jørgen Dragsdahl. PET-kommissionen besvarede Bent Jensens kritik med en henvendelse til bestyrelsen i det Center for Koldkrigsforskning, som Bent Jensen var leder af. Kommissionen fokuserede på professorens håndtering af kilder. Dens kritik af Bent Jensens metoder forsvandt fra internettet, da kold-krigscenteret blev nedlagt. Vi offentliggør her igen kommissionens brev til centerets bestyrelse og den 15 sider lange kritik af Bent Jensen.

Af JØRGEN DRAGSDAHL


I foråret 2010 blev professor Bent Jensen kritiseret skarpt af en kommission bestående af fremtrædende jurister og historikere. Tre år efter valgte tre dommere i Østre Landsret en vurdering af Bent Jensen, som helt ignorerer – måske endog afviser – centrale elementer i denne kritik.

<big><font face="Arial, sans-serif"><font size="2"><b></b></font></font></big>

Kommissionen blev nedsat i 1999 til undersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste. Den afgav beretning i 2009. Bag det 4.500 sider store værk stod formanden, landsdommer Leif Aamand, samt to juraprofessorer Ditlev Tamm og Jens Vedsted-Hansen og historikerne Johnny Laursen og Regin Schmidt. Mellem kommissionens ansatte, som skrev beretningen, var historikerne Rasmus Mariager og Morten Heiberg.

Måske inhabil

Bent Jensen angreb i meget heftige vendinger især beretningens bind 13, som beskriver PETs håndtering af en mistanke for agentvirksomhed, som en sovjetisk afhopper, KGB-officeren Oleg Gordievskij, havde rettet imod Jørgen Dragsdahl. Kommissionen havde nemlig konkluderet, at PET trods flere års efterforskning ikke tilvejebragte nogen beviser for, at Dragsdahl havde overtrådt straffeloven. Det hed direkte (side 179-180), at ”PETs efterforskning og overvågning 1983-85 kunne hverken dokumentere, at Dragsdahl var en ’bevidst’ eller en ’ubevidst’ agent. PET kunne ikke godtgøre, at der foregik et samarbejde med KGB”.

I den 15 sider lange henvendelse, dateret 12. april 2010, til bestyrelsesformanden i det Center for Koldkrigsforskning, som Bent Jensen var leder af, tilbageviste kommissionens medlemmer hans kritik. Man påpegede, at Dragsdahl i 2007 havde anlagt en injuriesag mod Bent Jensen, og at han derfor muligvis var ude i en interessekonflikt. Kommissionens indtryk af hans angreb på kommissionen blev opsummeret med, at han ”ikke kritisk har afprøvet de udsagn, der taler for hans forståelse af sagen, ligesom han ikke har inddraget alle de oplysninger, der taler imod hans forståelse af sagen”. Derfor giver han hverken et ”retvisende billede” af oplysningerne i PETs arkiv eller af PET-kommissionens beretning.

Man bringer en liste med 10 eksempler på ”unuancerede, misvisende eller fejlagtige” gengivelser af PET-kommissionens beretning i Bent Jensens skrifter.

Institutionens opfattelse?

Kommissionen beskæftiger sig især med, hvorvidt dokumenter i PETs arkiv afspejler institutionens opfattelse eller den enkelte medarbejders synspunkter. Det er, skriver man (side 9), ”et gennemgående træk i PETs historie, at der ikke sjældent bestod uenighed mellem sagsbehandlerne og juristerne”. Det påpeges også (side 10), at ”PET-medarbejdernes notitser er først og fremmest ment som redskaber eller statuspapirer til brug for den igangværende efterforskning”. Selv om en PET-chef har set et dokument, er det således ikke ensbetydende med, at det afspejler ledelsens opfattelse.

Men Bent Jensen antager, at dokumenterne repræsenterer PETs institutionelle opfattelse. Det medfører, som kommissionen dokumenterer, at Bent Jensen f.eks. i sit referat af et centralt dokument omskriver det, så en kriminalassistents udtrykkeligt personlige opfattelse i referatet bliver til PETs mening (side 7).

I dommen fra Østre Landsret står (side 95), at man navnlig har ”lagt vægt på, at PET-dokumenterne hidrører fra en offentlig myndighed og fremstår autentiske uden påtegninger eller forbehold”.

Det tyder på, at man har set bort fra de advarsler, som PET-kommissionen leverer imod netop denne opfattelse, og dermed ser man også bort fra tre PET-chefers vidnesbyrd, der ligeledes har advaret imod, at anse dokumenternes indhold for lig med PETs institutionelle opfattelse.


---------------------------------


Links til PET-kommissions kritik af Bent Jensen:

Brev fra PET-kommissionens formand til Center for Koldkrigsforsknings bestyrelse 12. april 2010 (pdf)

Center for Koldkrigsforskning har på hjemmesiden www.cfkf.dk i marts 2010 offentliggjort en artikel af centerleder, professor dr.phil. Bent Jensen. Artiklen er en kritik af bind 13 i PET-Kommissionens beretning. Bent Jensen anvender udtryk som ”fortielser”, ”mangler”, ”misforståelser”, ”elementære sjuskefejl” og ”grundlæggende misforståelser” om kommissionsberetningens bind 13, som bl.a. redegør for PET’s efterforskning mod journalist Jørgen Dragsdahl.


Bemærkninger til professor dr.phil. Bent Jensens omtale af PET-Kommissionen på Center for Koldkrigsforsknings hjemmeside 12. april 2010 (pdf)
Notat udarbejdet af PET-Kommissionens medlemmer og fremsendt til Center for Koldkrigsforsknings bestyrelse mandag den 12. april 2010.


Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk