www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Trykt i Hjemmeværnsbladet nr. 1 januar / februar 2001

Verdens tilstand i 2015

Lyspunkterne er få i en analyse fra amerikanske efterretningstjenester af verdens fremtid. Voksende ulighed, hærgende sygdomme og terror er  nogle af de centrale udfordringer mod vor sikkerhed.

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Spænd sikkerhedsbælterne. Vores rejse ud i fremtiden bliver en brutal oplevelse.

Det er i det mindste indtrykket, som man får fra »Global Trends 2015« – en fremtidsrapport, der er udarbejdet af USA’s efterretningstjenester.

Sygdomme vil hærge med alvorlige følger for mange landes stabilitet. Terrorisme med kemiske og biologiske våben vokser. Rusland og andre stater på Sovjetunionens gamle territorium får sandsynligvis ikke fjernet årsagerne til, at økonomiske og politiske reformer slår fejl. Afrika plages af blodige konflikter.

Europa bliver »relativt fredeligt og velstående«. Fjendtlige følelser rettet mod indvandrere vil vokse overalt i Vesteuropa – og det kan skade den økonomiske udvikling, fordi Europa har brug for arbejdskraft udefra. EU vil i 2015 have 10 nye medlemmer og vil dermed være nået sin grænse. EU bliver ikke en militær supermagt, og europæerne bliver storpolitisk indadvendte.

Når det gælder USA’s kontroversielle planer om et forsvar mod raketter, så anerkender rapporten, at der er en ny raket-trussel – men sandsynligheden for angreb på USA med andre mere præcise, pålidelige og billigere midler anses for større.

Fornuften svigter

Menneskers beslutninger vil på godt og ondt, fremhæver rapporten, påvirke de udviklingstendenser, som i dag kan beskrives. Vi er altså ikke viljeløse væsener, som er fanget af kræfter, der er større end os selv.

Men der er ikke meget i rapporten, som tyder på, at regeringer og private aktører vil påvirke udviklingen positivt. Dens advarsler er således en opfordring til, at vi mere ihærdigt griber ind.

Det mest provokerende ved indholdet er, at man ikke anser international sikkerhed for hovedsageligt et mellem-statsligt anliggende. Truslerne, som beskrives, skyldes kun i ringe omfang, at stater planlægger aggression mod andre. Rapporten er således en udfordring til Bush-regeringen, som vil føre gammeldags magtpolitik. Adskillige konklusioner påpeger, at trusler kun kan imødegås, hvis stater og private aktører efterstræber løsninger, som tjener det fælles bedste.

Rapporten er skrevet af National Intelligence Council (NIC), som står for koordinering af efterretningstjenesternes langsigtede vurderinger. Man har også indhentet bidrag fra adskillige uafhængige eksperter samt afholdt mindst 13 større konferencer med fokus på centrale spørgsmål.

Værket repræsenterer således noget nær det bedste, fælles gætteri fra de amerikanere, som seriøst beskæftiger sig med fremtiden. Man har leveret »fleksible rammer for overvejelse og diskussion om fremtiden«.

Drivkræfterne

Forskerne beskriver syv drivkræfter bag udviklingen.

Demografi. Verdens befolkning vil vokse fra 6,1 milliarder i år 2000 til 7,2 milliarder i 2015. 90 procent af tilvæksten vil ske i udviklingslande og næsten kun i byområder, som vil vokse eksplosivt. »Hvor politiske system er skrøbelige vil kombinationen af befolkningstilvækst og urbanisering medføre ustabilitet«.

Råvarer og miljø. Produktionen af mad og energi vil være tilstrækkelig, men fordelingen vil være ulige. Mangel på vand bliver et alvorligt problem, som vil udgøre en stor udfordring for regeringer i Mellemøsten, Afrika syd for Sahara, Sydasien og det nordlige Kina. Vandmangel vil medføre større regionale modsætninger i 2015.

Videnskab og teknologi. De fleste eksperter er enige om, at informations-teknologien medfører de største ændringer globalt siden den industrielle revolution i midten af det 18. århundrede. Bio-teknologien vil forbedre de riges sundhed og levetid dramatisk. Men »utilfredse stater, terrorister, narko-handlere og organiserede forbrydere vil udnytte« højteknologien til »integration af deres ulovlige aktiviteter samt forstørre truslen fra dem mod sikkerhed og stabilitet overalt i verden«.

Globalisering. Udviklingen af en global økonomi vil være præget af kronisk ustabile forhold på finansmarkederne og en voksende økonomisk kløft mellem fattige og rige. Man venter høj vækst, men »områder, lande og grupper, som føler sig efterladt, vil stå foran økonomisk dødvande, politisk ustabilitet og kulturel fremmedgørelse«. Denne oplevelse »vil fremme politisk, etnisk, ideologisk og religiøs ekstremisme sammen med den vold, som ofte er resultatet«.

Overordnet styring. Regeringer vil få »mindre og mindre kontrol med både den lovlige og ulovlige strøm over deres grænser af information, teknologi, sygdom, indvandrere, våben og finansielle transaktioner«. Stater med ineffektive regeringer vil ikke drage fordel af globaliseringen, og i nogle tilfælde vil disse stater »anstifte konflikter hjemme og ude, hvorved kløften mellem regionale vindere og tabere bliver større end i dag«. Der bliver et voksende behov for international samarbejde, men »både staters og internationale organisationers svar (på udfordringerne) vil ikke være tilstrækkelige i 2015«.

Væbnede konflikter. USA vil stå over for tre typer trusler i følgende orden: De asymmetriske – hvor stater og andre modstandere undgår direkte konfrontation med USA, idet de med strategi, taktik og våben sætter ind mod USA’s svage punkter. Strategiske trusler med masseødelæggelsesvåben – hvor en række lande kan ramme USA med langtrækkende raketter og risikoen for utraditionel fremføring af masseødelæggelsesvåben vil vokse. Regionale militære trusler – hvor nogle få lande opretholder store militære styrker med en blanding af gammel og ny udrustning.

USA’s rolle. Fordi amerikanernes magt vil være uovertruffen, er USA selv en af de vigtigste drivkræfter i det internationale systems udvikling. Nogle stater, både modstandere og allierede, vil til tider gå imod, hvad de anser for USA’s »overherredømme«. Denne opposition vil ikke medføre varige anti-amerikanske koalitioner, men der vil opstå taktisk samarbejde vendt mod USA bag krav om større indflydelse. Regeringen i Washington vil få besvær med mobilisering af sine kræfter bag konkrete udenrigspolitiske mål, idet regeringsmagten vil spille en mindre rolle i USA’s generelle økonomiske samt kulturelle rolle globalt.

Uvished

Rapporten fremhæver, at de nævnte drivkræfters rolle er behæftet med stor uvished. I forbindelse med otte transnationale og regionale spørgsmål er denne uvished af største sikkerhedspolitiske betydning og bør derfor følges konstant.

 1. Uvidenheden, når det gælder omvæltningerne inden for videnskab og teknologi, er »svimlende«. Hvor hurtigt og effektivt vil terrorister udnytte ny teknologi? Forskerne peger især på, at bio-teknologien vil gøre evnen til biologisk krig større.

 2. Brugen af asymmetriske metoder, hvor USA’s svage punkter udnyttes, vil udgøre den fremherskende trussel mod USA, som vil være afgørende for USA’s strategi, militære operationer og styrkers struktur. Men man ved ikke i hvor høj grad modstandere vil blive hjulpet eller hæmmet af geopolitiske, økonomiske, teknologiske og diplomatiske forhold i 2015.

 3. Nok er udsigterne for vækst i den globale økonomi gode, men der er adskillige forhold, som kan medføre opbremsning. For Europa og Japan er det største problem adgangen til arbejdskraft. De har brug for mere end 110 millioner nye arbejdere i 2015. »Konflikt over sociale tjenesteydelser og indvandring i førende europæiske stater kan dæmpe den økonomiske vækst«, konstaterer rapporten.

 4. De fleste regimer i Mellemøsten er imod forandring. Hvis aktuelle tendenser fremskrives til 2015, så kan vi vente øget pres fra befolkningstilvæksten, social uro, religiøs samt ideologisk ekstremisme og terrorisme rettet mod både de lokale regimer og deres støtter i Vesten. Men der kan komme mere oplyste ledere til, som ændrer på udsigterne for enkelte landes vedkommende.

 5. Vurderinger af Kina fremtid er »fyldt med ubekendte størrelser«. Der er politisk, socialt og økonomisk pres, som kan true endog regimets overlevelse. Det er den mest udbredte opfattelse blandt eksperter, at Kina vil anse fred for afgørende, så landets økonomiske muligheder kan udnyttes og intern stabilitet bevares. Men både et svækket styre, hvorved Kina falder fra hinanden, og et mere selvhævdende Kina, som anvender sin magt imod nærområdet, kan rejse en stor udfordring for USA og amerikanernes allierede.

 6. Rusland vil i perioden op til 2015 få endnu større behov for at opgive sine forhåbninger om ny storhed. Det er et åbent spørgsmål, hvorvidt Rusland kan få bragt mål og midler i balance. Men »det mest sandsynlige udfald er, at Rusland vil forblive svagt internt og institutionelt primært forbundet med det internationale system via sin permanente plads i FNs sikkerhedsråd«.

 7. Den største ukendte faktor i forbindelse med Japan er, hvorvidt landet kan gennemføre reformer, som kan genoplive robust økonomisk vækst og stoppe den relative tilbagegang sammenlignet med især Kina.

 8. Mange globale udviklingstendenser kommer op imod hinanden i Indien. Den voksende kløft mellem rige og fattige samt et ustabilt politisk system stiller spørgsmålstegn ved Indiens faktiske magt i 2015. Men under alle omstændigheder »vil Indiens voksende ambitioner yderligere gøre forholdet til Kina anspændt samt komplicere forholdet til Rusland, Japan og Vesten – og desuden forlænge atom-konfrontationen med Pakistan«.

Løsninger

Rapporten drager fire konklusioner, når det gælder mulighederne for påvirkning af udviklingen.

For det første skal regeringer investere mere i teknologi samt uddannelse og sikre en mere bred deltagelse i styringsprocesser, så ikke-statslige aktører kommer med.

For det andet har USA, fordi landet er en global magt, ikke andet valg end at håndtere aktører og problemer på begge sider af det voksende økonomiske samt teknologiske skel i en verden, hvor fordele ved globalisering vil være ujævnt fordelt.

For det tredje skal USA sammen med internationale organisationer stadigt mere beskæftige sig med transnationale problemer – økonomiske kriser, folkevandringer, kappestrid om adgangen til vand, miljø-skabte kriser, terrorisme, narkohandel samt våbenhandel.

For det fjerde skal samarbejdet mellem nationale sikkerhedsorganer og politi-myndigheder styrkes. Dette samarbejde er afgørende for, at man kan forstå og håndtere de transnationale udfordringer. Eksempelvis vil risikoen for angreb med biologiske våben fordre nært samarbejde mellem forskellige regeringsorganer, udenlandske regeringer, militæret, sundhedsvæsenet og nyhedsmedierne.

 


Overraskelser

Rapporten beskriver den mest sandsynlige udvikling. Men den opremser også en række mulige tendenser, som måske vil skabe en overraskende anden udvikling.

 • Alvorlige, voldelige omvæltninger i Egypten, Jordan og Saudi-Arabien. hvis levestandarden falder alvorligt i en række mellemøstlige lande og Israel ikke kan finde frem til en »kold fred« med palæstinenserne.

 • Spredte terror-grupper kan finde sammen i en koalition med anti-vestlige mål og adgang til masseødelæggelsesvåben.

 • En anden global epidemi i et omfang, som svarer til aids, eller stærkt ændrede vejrforhold på grund af global opvarmning kan skabe enighed om et fælles fremstød for sundhed og genoprettelse af miljøet.

 • Kina, Indien og Rusland indgår en alliance vendt imod USA og Vestens indflydelse.

 • Alliancen mellem USA og Europa bryder sammen på grund af handelskonflikter og uenighed om håndtering af sikkerhedsproblemer.

 


Verden i tal

Aids vil hærge så voldsomt, at nogle landes befolkningstal falder. Sydafrika vil eksempelvis gå fra 43,4 millioner i 2000 til 38,7 millioner i 2015. Aids og tuberkulose vil give Afrika 40 millioner forældreløse børn.

På grund af høj dødelighed og lave fødselstal kan Ruslands befolkning falde fra 146 millioner nu til 130 millioner i 2015.

Mere end halvdelen af verdens befolkning vil bo i byer fra 2015. Heraf bor de 400 millioner i megabyer med mere end 10 millioner indbyggere, som vil være plaget af sygdomme, arbejdsløshed og kriminalitet.

Adskillige millioner vil hvert år, ulovligt og lovligt, søge væk fra deres hjemlande til Nordamerika og Europa samt fra de mindre til de mest udviklede lande i den tredje verden.

Halvdelen af verdens befolkning vil bo i lande med alvorlig vandmangel.

Omsætningen i forbindelse med kriminel aktivitet er lige nu på: Narkohandel 100-300 milliarder dollar, ulovlig placering af giftigt affald 10-12 milliarder dollar, menneskesmugling 7 milliarder dollar, korruption 500 milliarder dollar.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk