www.dragsdahl.dk                                 Hjem

Redegørelse 15. januar 2007 [i]

Reaktion på anklager i Jyllands-Posten 

Af JØRGEN DRAGSDAHL

Lederen af det nye center for kold-krigs forskning, professor Bent Jensen, rettede søndag den 14. januar 2007 i Jyllands-Posten et groft angreb mod mig. Men det er nok mere et dobbelt angreb på både andre forskere ved Dansk Institut for Internationale Studie (DIIS) og Politiets Efterretningstjeneste (PET). 

Angrebet bygger på misbrug af stadig fortrolige dokumenter. Det er ukorrekt, at Bent Jensen, som gentagne gange hævdet i Jyllands-Posten, er den første "forsker", som har gennemgået materialet. DIIS og andre forskere var bekendt med materialet, men har af bl.a. juridiske, videnskabelige og etiske årsager afstået fra lignende offentligt brug. Adskillige forskere har reageret meget kraftigt med kritik af Bent Jensen [ii] PET har aldrig selv fundet materialet så tungtvejende, at jeg skulle indkaldes til egentligt forhør eller tiltales.

Bent Jensen lægger op til en skueproces efter værste sovjetisk forbillede, hvor kun anklageren er bekendt med bevismaterialet.

Dokumenterne består tilsyneladende af referater fra samtaler, som på mit eget initiativ foregik mellem mig og PET’s souschef i årene 1985-86.

Jeg har fredag den 13. januar 2007 hos PET haft mulighed for delvis gennemlæsning af et enkelt dokument fra samlingen. Ud fra mine oplysninger om Bent Jensens angreb mente man i PET, at det stod centralt i hans argumentation. PET afviste adgang til resten af materialet, som Bent Jensen har anvendt.

Hans centrale "bevis" indeholder så mange svagheder, at det burde have inspireret Bent Jensen til agtpågivenhed, men i stedet overdriver han dets faktiske indhold.

Det forelagte dokument er et referat fra en samtale, som den 20. marts 1986 fandt sted i PET med deltagelse af tjenestens daværende souschef Mikael Lyngbo og en kriminalassistent. Referatet er dateret fem dage efter og er skrevet af kriminalassistenten. Det er på 9 sider, skrevet med stor linjeafstand og har, oplyser kilder i PET, status af "mødereferat". Men referatet er kun en yderst kortfattet opstilling af hovedpunkter, altså uden nærmere redegørelse for mine udtalelser. Det har aldrig tidligere været forelagt mig til godkendelse.

Selve referatet er ekstremt subjektivt og ikke andet end en stribe påstande, som angiveligt bygger på mine udtalelser. Dets karakter fremgår tydeligt af de afsluttende ord, som Bent Jensen citerer, idet han fejlagtigt hævder, at de repræsenterer "PET’s fortrolige konklusion", altså et officielt standpunkt. Kriminalassistentens personlige påstand er, at jeg "set med KGB-briller" var "ualmindeligt nyttig". Man har i KGB’s center angiveligt "på et tidspunkt" kaldt mig "nr. 1" i Danmark. Men, hedder det til slut, "hvor meget man reelt har fået ud af denne agent, kan der kun gisnes om".

Bent Jensen påstand bygger altså på gisninger (trods flere års efterforskning, samtaler med mig og overvågning), en kriminalassistents brug af ordet "agent" og skjult henvisning til en kilde, som er KGB-afhopperen Gordievskij, der har rejst lignende påstande mod adskillige personer og fået dem retsligt afvist. Gordievskij var også hovedkilde for artikler med anklager mod mig i Ekstrabladet i 1992. Jeg rejste dengang en sag mod avisen, som den tabte med tilbagetrækning af alle påstande og efter dansk retspraksis meget stor erstatning til mig. Det var en sag, hvor Ekstra Bladet var sigtet for bagvaskelse – og bevisbyrden for dette forhold påhvilede mig.

Bent Jensen forstærker kriminalassistentens personlige spekulationer og dokumentets mangler gennem omfattende manipulation med referatets faktiske indhold.

Hans ikke særligt indirekte påstand er, at både DIIS og PET har beskyttet mig.

Angrebet på PET består af to elementer:

  1. Offentliggørelse af samtaler med PET, der kom i stand på mit eget initiativ, ryster den tillid, som borgerne kan have til kontakt med PET. Det er en trussel mod ’rigets sikkerhed’ i en tid, hvor netop PET’s kontakt med en bred personkreds er afgørende for tjenestens effektivitet. Budskabet er, at ingen kan vide, hvornår lignende vil ske igen.

  2. Med påstanden om, at jeg var KGB-agent, endog meget vigtig, hævder Bent Jensen reelt, at PET har svigtet groft, idet man hverken har gennemført egentlige forhør eller rejst tiltale. Af det pågældende referat fremgår to steder klart, at jeg ikke er sigtet, formel rapport vil ikke blive skrevet og at jeg frit kan stoppe samtalen.

Sagen bør desuden rette offentlighedens interesse mod en række principielle problemer:

  1. Er det rimeligt, at man skal forsvare sig i en rettergang i nyhedsmedierne mod anklager, som bygger på "beviser", som man ikke selv i fuldt omfang kan få adgang til? Hvordan sikrer man i en sådan skueproces noget, som blot ligner vanlig retsbeskyttelse?

  2. Har Bent Jensen optrådt i overensstemmelse med de regler, som gælder for hans adgang til arkivet, når det gælder fortrolige og stærkt personfølsomme påstande? Bent Jensen har endog forsøgt offentliggørelse af fortrolige informationer, som er i åbenbar strid med lovgivningen samt Rigets Sikkerhed. Og kan andre forskere, f.eks. på centeret han skal lede, ustraffet optræde på lignende vis?

  3. Har Bent Jensen i sin undersøgelse og fremlæggelse udvist den omhu med efterprøvning af faktuelle og vurderende oplysninger, som efter juristers og forskeres opfattelse bør være gældende? Eller har han været på politisk klapjagt, drevet af personlig hævntørst efter mange tidligere sammenstød med mig?

Som dokumentation for Bent Jensens personlige motiver og andre aspekter kan bl.a. henvises til:

Debat i 2002 med Bent Jensen - om Sakharov og Tjetjenien: Debatindlæg i Jyllands-Posten i november-december 2002 efter angreb fra Bent Jensen

Syg Debat: Kroniksvar i Berlingske Tidende på angreb fra bl.a. Bent Jensen, 3. august 2001

Kontakt med KGB gav udbytte: Svar på spørgsmål fra Bent Jensen. Debatindlæg i Jyllands-Posten 15. januar 1995

Når Jyllands-Posten er i ekstremismens vold ...: Kronik i Information om Jyllands-Postens fortid, 19. april 1990

For andre aspekter henvises til:

Ukorrekte informationer: Svar på nogle angreb i Jyllands-Posten angående starten på og forløbet af retssagen mod Ekstra Bladet, 19. januar 2007

Spionerne til pressen: Boganmeldelse i Weekendavisen om KGB-officeren Gordievskij og pressen, 24. september 1999

"Forligserklæring": Forligserklæring da retssag mod Ekstra Bladet blev afsluttet, 13. december 1994

 

 

[i] Redegørelsen er opdateret 22. januar 2007

[ii] Svend Åge Christensen, leder af forskerholdet bag DIIS-udredningen "Danmark under Den Kolde Krig", har rejst kritik i Politikens kronik "Bent Jensen" den 19. januar 2007. http://politiken.dk/debat/kroniker/article230431.ece

Desuden kan nævnes:

"Det ligner inkvisition", af Nikolaj Peter og Ib Faurby, henholdsvis Professor emeritus på Århus Universitet og Chef for Militærhistorie, Forsvarsakademiet. Weekendavisen, 4. sektion side 4, 19. januar 2007

"Bent Jensen er uvederhæftig", af Jes Fabricius Møller, historiker. Politiken , debat side 7, 18. januar 2007

"Svinehunden og civiliseret anstændighed", af Michael Clemmesen, militærhistoriker og pensioneret brigadegeneral, ansat på Institut for Militærhistorie ved Forsvarsakademiet. Information, 17. januar 2007. Opdatering og kommentarer til samme artikel på  http://blog.clemmesen.org/

"Skarp kritik af koldkrigsforsker". Nyhedsartikel i Jyllands-Posten, 16. januar 2007, side 4. Udtalelser af Per Henrik Hansen fra Roskilde Universitetscenter og Thomas Wegener Friis fra Center for Koldkrigsforskning ved Syddansk Universitet.

"Skarp kritik af koldkrigsprofessor". Nyhedsartikel i Information, 15. januar 2007. Udtalelser af Per Henrik Hansen og Thomas Wegener Friis.

 

Må kun citeres med udtrykkelig kildeangivelse. Læs mere om Ophavsret.


www.dragsdahl.dk