Global sikkerhedspolitik
Jørgen Dragsdahl skriver om sikkerhedspolitiske emner. Her bringes et udvalg af artikler, foredrag, mm. om emnerne USA, Irak, terrorisme, atomvåben, den kolde krig.
 
Hjem CV Kontakt Foredrag Artikler Bøger Radio
Søg på Dragsdahl.dk English
 
Nedenfor bringes dokumenter vedrørende de to injuriesager, som Dragsdahl har rejst.
I 1994 indgik Ekstra-Bladet et forlig efter diktat fra Østre Landsret. I 2007 indgav Dragsdahl stævning mod professor Bent Jensen. Denne blev i 2010 dømt ved Byretten i Svendborg. Bent Jensen ankede dommen til Østre Landsret, hvor han fik medhold. Dragsdahl gik derfor til Højesteret og 3. juni 2015 vandt han i Højesteret endegyldigt sin injuriesag.

Emner

SIDSTE NYT (Bogen "Kold Krig i Højesteret)

Retssagernes dokumenter
Dokumenter fra de to injuriesager, som Dragsdahl har rejst

Bent Jensens fusk med kilderne - Jørgen Dragsdahls "Dagens fusk" kommentarer fra Facebook


Retssagernes dokumenter
USA

Irak / Iran
Sikkerhedspolitik
Terrorisme
NATO

Atomvåben
Den kolde krig
Missilforsvar /Missilskjold

Racisme
Polen
Pressen
Globalisering

Om ophavsret

Sagen mod Ekstra-Bladet 1994
Pressekommentarer vedr. sagen mod Ekstra-Bladet
Sagen mod Bent Jensen 2007-2010 ved Byretten i Svendborg 
Pressekommentarer vedr. sagen mod
Bent Jensen 2007-2010 ved Byretten i Svendborg
Bent Jensens ankesag ved Østre Landsret 2010-2013
Pressekommentarer vedr. Bent Jensens ankesag ved Østre Landsret 2010-2013
Dragsdahls anke til Højesteret 2013
Pressekommentarer vedr.
Dragsdahls anke til Højesteret 2013
Peter Sabroe prisen til Jørgen Dragsdahl 2011Sagen mod Ekstra-Bladet 1994


13.12.94 | SAGEN MOD EKSTRA-BLADET- Dokument: Forligserklæring
Ekstra Bladet beklagede i december 1994 ved Østre Landsrets formidling "uforbeholdent" en række beskyldninger, som bladet havde fremsat i 1992-93. Desuden accepterede Ekstra Bladet, at domstolen skulle fastlægge godtgørelse til Dragsdahl samt sagens fulde omkostninger. (Dokument)


Pressekommentarer vedr. sagen mod Ekstra-Bladet 1994

25.04.92 | PRESSEN - Jørgen Dragsdahl: Vi er den kolde krigs opsætsige børn
Der er fundamental forskel mellem det verdensbillede, som KGB-officerer er opvokset med, og det, som generationen, der blev født i Den Kolde Krigs start, har. Dragsdahl fortæller i et svar til Oleg Gordievskij, hvordan og hvorfor han forlod venstrefløjens politiske aktiviteter og blev journalist. (Artikel i Information)
Sagen mod Bent Jensen 2007-2010 ved Byretten i Svendborg

12.04.10 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Jørgen Dragsdahl: PET-kommissionens kritik af Bent Jensen
Videnskabeligt uredeligt - denne beskyldning rettede professor Bent Jensen i vinteren 2010 imod rapporten fra en kommission, som havde undersøgt Politiets Efterretningstjeneste (PET). Hans kritik var især rettet imod bind 13 i rapporten, som bl.a. beskrev PET's efterforskning af påstande rettet imod Jørgen Dragsdahl. PET-kommissionen besvarede Bent Jensens kritik med en henvendelse til bestyrelsen i det Center for Koldkrigsforskning, som Bent Jensen var leder af. Kommissionen fokuserede på professorens håndtering af kilder. Dens kritik af Bent Jensens metoder forsvandt fra internettet, da kold-krigscenteret blev nedlagt. Vi offentliggør her igen kommissionens brev til centerets bestyrelse og den 15 sider lange kritik af Bent Jensen.
PET-kommissionens kritik er publiceret her på dragsdahl.dk 10. november 2013.


02.07.10 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Dokument: Byrettens dom over Bent Jensen (pdf)
Den 2. juli 2010 dømte tre juridiske dommere i Svendborg Byret Bent Jensen til at trække sine beskyldninger tilbage, betale en bøde på 40.000 kroner og en erstatning til Dragsdahl på 200.000 kr. Bent Jensen skulle samtidig betale Dragsdahls omkostninger med 309.000 kr. Bent Jensen ankede dommen til Østre Landsret.Pressekommentarer vedr.
sagen mod Bent Jensen 2007-2010 ved Byretten i Svendborg20.01.07 | PRESSEN - Svend Aage Christensen: Historikeren Bent Jensen kan ikke løbe fra det personlige ansvar for sin omgang med PET’s dokumenter. (åbner som link til Politikens hjemmeside)
Under denne overskrift skriver seniorforsker ved DIIS, Svend Aage Christensen i Politikens kronik, at Bent Jensen ses ikke at have gjort sig nogen overvejelser om de særlige kildekritiske problemer, som dokumenter i en hemmelig tjeneste giver anledning til. (Politikens kronik 20. januar 2007)

01.03.07 | PRESSEN - Jes Fabricius Møller: Enfoldig eller ondskabsfuld? (åbner som link til historienu.dk)
Spørgsmålet stilles i internet-magasinet "historie nu" af historikeren Jes Fabricius Møller - og det gælder Bent Jensen. Denne retter de alvorligste beskyldninger om strafbare handlinger mod en enkeltperson på et meget svagt grundlag, og han bevæger sig på grænsen af at overtræde nogle meget fundamentale regler for forskning i samtidshistorie. (Onlinemagasinet historienu.dk 1. marts 2007)

08.08.10 | PRESSEN - Marie Tetzlaff, interview med Jørgen Dragsdahl: Jeg blev brugt i en højere sags tjeneste (åbner som link til Politikens hjemmeside)
Hvad har været drivkræfterne i Dragsdahls journalistiske indsats? I interview med Politikens Marie Tetzlaff fortæller han om sin baggrund i et miljø præget af kirke, højskole og modstandskamp: "Der lå en kristen tradition med højt til loftet og fra frihedskampen et påbud om, at man skal være aktiv i sager, der er større end en selv".  (Artikel i Politiken 8. august 2010)

01.11.10 | PRESSEN - Jes Fabricius Møller, interview med Jørgen Dragsdahl: Kampen om den kolde krig (åbner som link til Højskolebladets hjemmeside)
I en samtale med historikeren Jes Fabricius Møller i Højskolebladet fortæller Dragsdahl om VS, atomkraft, De sorte pantere, den såkaldte fodnotetid og det at være under beskyldning for samarbejde med KGB. Angående sin rolle i pressen siger han: "Opfattelsen af pressen som den fjerde statsmagt er fundamental. Pressens opgave er at være en vagthund over for magthaverne. Vi skal påtale kløften mellem det erklærede og det, der faktisk foregår. Og der er atomvåben et næsten grotesk oplagt eksempel". (Højskolebladet, Årg. 135, nov. (2010)
Bent Jensens ankesag ved Østre Landsret 2010-2013

08.11.13 |SAGEN MOD BENT JENSEN - Jørgen Dragsdahl: Introduktion til advokat Henrik Holm Nielsens afsluttende procedure ved Landsretten
I sin skriftlige procedure ved Østre Landsret, indleveret 8. oktober 2013,  argumenterede Jørgen Dragsdahls advokat Henrik Holm Nielsen for, at Bent Jensen ikke havde været i god tro da han fremsatte sine beskyldninger mod Dragsdahl. Modsætningen til god tro er ond tro, som indebærer, at den pågældende part burde have kendt til et bestemt forhold. Procedurens argumenter er slet ikke omtalt i dommen, som ganske bemærkelsesværdsigt heller ikke bruger udtrykket ”god tro” på trods af, at det står centralt i §269. Advokat Henrik Holm Nielsens procedure er et vigtigt kildedokument, når Bent Jensens skyld/uskyld skal vurderes. Derfor bringer vi det her.

25.10.13 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Dokument: Dommen i Østre Landsret. Bent Jensen frifindes (pdf)
25. oktober 2013 blev Bent Jensen frifundet af Østre Landsret og Dragsdahl blev dømt til at betale Jensen sagsomkostninger på 600.000 kr. Dragsdahl har ansøgt Procesbevillingsnævnet om at få lov til at anke Østre Landsrets dom til Højesteret.

11.12.13 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Jørgen Dragsdahl: Mit møde med PET’s arkiv (Kronik i Politiken)
Arkivet, der ligger til grund for den retssag, som jeg netop har tabt, er utroværdigt.Pressekommentarer vedr. Bent Jensens ankesag ved Østre Landsret 2010-201321.01.14
| PRESSEN - Trine Baumback: Historieforskning, injurielovgivning og god tro (åbner som link til fagbladet Juristen)
Dommen fra Østre Landsret kritiseres i fagbladet Juristen af universitetslektor Trine Baumbach. I en introducerende analyse fremhæver Dragsdahls advokat René Offersen, at artiklen er bragt i en blad med stor faglig tyngde, og at den er offentliggjort lige inden Procesbevillingsnævnet skulle tage stilling til vores ansøgning om anke til Højesteret Han fortsætter:

"Det afgørende for Procesbevillingsnævnet er, om dommen efterlader principielle problemer. Et af de bærende elementer i ansøgningen er, at Bent Jensen som vidensskabsmand får samme vidtgående beskyttelse som journalister. Det kritiseres i artiklen at sidestille disse professioner, og det fremgår soleklart af artiklen, at det ikke af den foreliggende praksis fra Menneskerettighedsdomstolen er muligt at udtale sig sikkert om, hvorvidt forskere har udvidet ytringsfrihed (side 258, 2. spalte). Spørgsmålet er altså principielt ifølge forfatteren. Artiklen sætter også spot på det besynderlige i, at landsretten ikke tog stilling til, om Bent Jensen var i god tro. Der er også i ansøgningen gjort meget ud af landsrettens generelle afsnit i præmisserne, og at den afviger fra det kendte. Det siges i artiklen at dommens terminologi ikke er stringent i forhold til ordlyden af straffelovens bestemmelser. Altså også i tråd med ansøgningen. Det er også fint at behovet for lovændring påpeges, for det er jo korrekt, at straffelovens regler fra 1930 om injurier ikke svarer til, hvad der i dag følger af menneskerettighedskonventionen. Det så vi ikke kun i din sag, det kan der med lethed findes argumenter for i praksis. Det var også derfor, at Højesteret i 1994 blev underkendt af Menneskerettighedsdomstolen i grønjakke-sagen. Og hun peger endda på i lovmotiver at få belyst de for din sag relevante kriterier ” et vist faktuelt grundlag” og ”god tro” – igen støtte for at sagen er principiel. Du skal heller ikke undervurdere værdien af, at Procesbevillingsnævnet gennem artiklen får sikkerhed for, hvilken praksis der er – og navnlig ikke er, og som dermed gør sagen principiel. Artiklen bekræfter derved ansøgningens bærende elementer".

01.01.14| PRESSEN - Poul Villaume: PET-ledelsen gjorde sit arbejde ordenligt
Historikeren, professor, dr. phil. Poul Villaume trækker i en kommentar et ofte overset aspekt af Bent Jensen affæren frem. Både Østre Landsret og Bent Jensen bygger på den tanke, at hvis nogen i Vesten fremførte synspunkter, som havde noget til fælles med sovjetisk politik, så var man "objektivt" set en agent for Sovjetunionen. Det er en opfattelse, som lå til grund for både stalinismens og mccarthyismens heksejagter.

13.12.13 PRESSEN - Nikolaj Petersen: Tredje halvleg i Dragsdahl v. Jensen?
Professor emeritus i international politik Nikolaj Petersen kritiserer detaljeret dommen fra Østre Landsret. Han påpeger, at Bent Jensens ærinde i høj grad var politisk, men det overser dommerne bevidst. De fremhæver tværtimod, at Bent Jensen udtaler sig som professor med speciale i den kolde krig, og at han derfor har en særlig adkomst til at udtale sig.

26.10.13 | PRESSEN - Bo Lidegaard: Landsrettens dom styrker ikke ytringsfriheden (åbner link til Politikens hjemmeside)
På lederplads skriver Politikens chefredaktør, Bo Lidegaard, at det styrker hverken ytringsfriheden eller kvaliteten af samfundsdebatten, hvis vi, der deltager i den, risikerer at blive udsat for et karaktermord uden mulighed for at rense os selv i retten. Derfor bør Dragsdahl få fri process til at anke sagen til Højesteret. (Lederartikel i Politiken 26.oktober 2013)

03.11.13 | PRESSEN - Villy Søgaard: Lad Dragsdahl få fri proces (åbner link til Berlingske Tidendes hjemmeside)
Efter Landsrettens afgørelse sidder man tilbage med fornemmelsen af en inkonsistent dom, der i virkeligheden er en indirekte dom over Dragsdahl, skriver lektor Villy Søgaard fra Syddansk Universitet. Det er, konkluderer han, ikke et retssamfund værdigt. (Kommentar i Berlingske Tidende 3. november 2013)

04.11.13 | PRESSEN - Eva Smith: Landsrettens dom i Dragsdahl-sagen er dybt overraskende (åbner link til Politikens hjemmeside)
Man må inderligt håbe, at Højesteret tager sagen, skriver professor dr. jur. Eva Smith. Der mangler nemlig ganske mange mellemregninger, inden retten når til sin konklusion. (Debatindlæg i Politiken 4. november 2013)

10.11.13 | PRESSEN - Michael Clemmesen: SNU maskepi – eller en tidligere dansk borgerlig påvirkningsagents erindringer (åbner link til Michael Clemmesens hjemmeside)
Under retssagen i Østre Landsret hævdede Bent Jensens sagfører, Karoly Nemeth, at Dragsdahl og Clemmesen i 1983 blev smidt ud af regeringens Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg på grund af "maskepi". Inspireret af denne påstand har brigadegeneral Michael Clemmesen  skrevet et tilbageblik på Den Kolde Krig. Han beskriver sine egne opgaver i debatten, forskellen mellem Bent Jensen og Jørgen Dragsdahl samt hvad der taler for og imod, at Dragsdahl var KGB-agent. (Debatindlæg på Michael Clemmesens hjemmeside 10. november 2013)

12.11.13 | PRESSEN - Leif Hermann: En underlig dom (åbner link til Modkrafts hjemmeside)
Landsretten har i sin dom anvendt bestemmelser, der skal beskytte journalister. Men Bent Jensen er videnskabsmand og bør bedømmes ud fra helt andre kriterier, skriver Leif Hermann, medlem i bestyrelsen for Retspolitisk Forening. (Kommentar på Modkraft.dk 12. november 2013)

28.11.13| PRESSEN - Informations leder: Dommen fra Østre Landsret (åbner link til dagbladet Information)
Lederskribenten Ulrik Dahlin skriver, at hvis fortolkningen i Jyllands-Postens hastige hjemmeside-leder straks efter dommen holder vand, har Informations læsere været udsat for ulovlig, hemmeligt indsmuglet propaganda fra KGB-agenten Dragsdahls side, når de åbnede deres daglige avis i årene 1977-1995. Det gør den, konkluderer Dahlin, heldigvis ikke. (Leder i Information 28. november 2013)

01.12.13 |  PRESSEN - Claus Bryld: Landsrettens skizofrene dom
Domstolen er måske blevet påvirket af postmodernismen med dens påstand om, at der ikke længere findes sandheder, men kun forskellige perspektiver. Jensen havde ét perspektiv, Dragsdahl et andet, og da det ikke er muligt at tage juridisk stilling til disse perspektiver, må man lade ytringsfriheden gå sin gang og se bort fra juraen, skriver historikeren Claus Bryld.

07.12.13|    PRESSE - Villy Søgaard: Den Anden Kolde Krig (åbner som link til Informations hjemmeside)
Det er et spørgsmål om liv og død at forstå sin fjendes tankegang. Men i et klima, hvor den, der forstår modpartens tankegang, automatisk mistænkes for at dele den, har formidlingen af forståelsen trange kår. Budbringerens loyalitet betvivles. Landsretsdommen i Jensen-Dragsdahl-sagen har reelt blåstemplet et sådant karaktermord på Dragsdahl. (Artikel i Information 7. december 2013)

Dragsdahls anke til Højesteret 2013


01.12.14 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Bent Jensens brud på tavshedspligten dokumenteret
Bent Jensen har misbrugt sin adgang til PET's arkiver, idet han gennem en årrække systematisk har brudt sin tavshedspligt. Da Troels Toftkær påpegede dette i Weekendavisen, reagerede Bent Jensen 28. november 2014 med trusler, idet han kaldte Toftkærs læserbrev strafbart, injurierende. Derfor fremlægges her en række skrivelser og kendelser fra Politiets Efterretningstjeneste, Byretten i Svendborg og Justitsministeriet.  Materialet omfatter brud på forvaltningsloven, retsplejeloven og straffeloven.

20.02.14 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Ankestævning til Højesteret (pdf)
Ankestævningen fastholder de argumenter og den bevisførelse, som er anvendt under retssagen hidtil. Det nye er en række bemærkninger i forbindelse med dommen i Østre Landsret. De er organiseret i 5 hovedpunkter. Det påpeges således, at PETs efterforskning afkræftede den mistanke, som var blevet rejst af KGB-dobbeltagenten Gordievskijs andenhånds oplysninger. Desuden fokuseres på de krav, som må stilles til Bent Jensens påstande. 

08.11.13 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Dokument: Advokat René Offersens brev til Procesbevillingsnævnet (pdf)
Højesteret skal høre sagen mod Bent Jensen på grund af fejl i dommen fra Østre Landsret samt sagens principielle og samfundsmæssige aspekter. Det er hovedargumenterne i et brev til Procesbevillingsnævnet, som advokat René Offersen på vegne af Jørgen Dragsdahl sendte den 8. november.

09.11.13  | SAGEN MOD BENT JENSEN - Jørgen Dragsdahls kommentarer på Facebook til retssagen november 2013, december 2013, januar 2014

Bent Jensens omgang med sine kilder: Historikeren Steen Andersen fra CBS har sagt, at Bent Jensen har "perverteret omgang med sine kilder". Man kan få syn for sagen i en række noter, som Jørgen Dragsdahl har bragt på Facebook. Bent Jensen har til retssagerne udarbejdet et skrift, som angiveligt beskriver Dragsdahls "dezinformasija". Skriftet er blevet revideret i takt med, at Dragsdahl har indleveret mod-dokumentation. Ifølge Bent Jensen vil han i det kommende to-bindsværk fra Gyldendal om Den Kolde Krig igen behandle Dragsdahls journalistik. I noterne ser Dragsdahl på, hvordan Bent Jensen hidtil har behandlet sine kilder til dette emne. Mens professorens kilder i andre skrifter er hemmelige, kan enhver i forbindelse med desinformations-anklagen undersøge grundlaget for hans påstande i kilder, som er tilgængelige for alle.

25.11.13  | SAGEN MOD BENT JENSEN - Jørgen Dragsdahl: I ly af PETs hemmeligheder er meget muligt
PETs egne dokumenter viser, at beskyldningerne mod Dragsdahl for desinformationsvirksmhed hviler på et spinkelt grundlag. Alligevel var tidligere PET-chef ikke i tvivl, da han optrådte i Østre Landsret. (Artikel i Information 25. november 2013)

15.07.14 SAGEN MOD BENT JENSEN - Nej til Bent Jensens editionsbegæring

Under næsten hele retssagen modsatte Dragsdahl sig ikke de begæringer, som Bent Jensens advokater indgav med henblik på fremlæggelse af dokumenter fra PETs arkiv. I selvstændige editionsbegæringer bad Dragsdahl endog PET fremlægge rapporter fra telefonaflytninger og kendelser i den forbindelse fra Københavns byret, og dermed støttede man reelt Bent Jensens bestræbelser. Men da Bent Jensen under behandlingen ved Højesteret fremsatte en ny og omfattende editionsbegæring modsatte Dragsdahl sig begæringen. Det skete med en række begrundelser. For det første var det i vidt omfang en editionsbegæring,som gentog tidligere, der var blevet afvist af PET med opbakning fra domstolene.  For det andet byggede editionsbegæringen på en adgang til PETs arkiv, som Dragsdahl ikke havde og derfor kunne han ikke forholde sig til begæringens indhold. Men altoverskyggende for, at man ønskede Jensens begæring afvist var, at denne ikke havde respekteret forbud mod offentlig gengivelse af dokumenter, som var fremlagt bag lukkede døre. Processkriftet detaljerer og dokumenterer dette misbrug  - også med en række bilag, som dog ikke kan gengives her. Link til processkrift vedrørende edition (åbner som pdf)

28.01.15 |  SAGEN MOD BENT JENSEN - PETs uhyrligt knusende beviser mod Dragsdahl
Her er et forslag til årets prøve i kildekritik - nemlig artiklerne, som ifølge PET var bevis for, at Dragsdahl var sovjetisk påvirkningsagent: PETs uhyrligt knusende beviser mod Dragsdahl.

24.03.15 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Bent Jensen-klikens stammedans
Det ser festligt ud, når Bent Jensens klike optræder i medierne, men det er en stammedans, som appellerer til fælles tro og nøgternt set bygger på løgn. Jens Gregersen har i en kronik påstået, at PET hindrer, at Bent Jensen får adgang til vigtigere beviser i injurie-sagen, som han så selv har hentet frem fra Mitrokhin-arkivet. Her tilbagevises hans påstande. (Manuskript til kronik i Jyllands-Posten). 
Link til tegning og kronik i Jyllands-Posten.

12.05.15 SAGEN MOD BENT JENSEN - Sammenfattende processkrift for Dragsdahl

Op til selve retshandlingen i Højesteret har begge parter opsummeret de vigtigste beviser og argumenter i sammenfattende processkrifter. De lægger grundlaget for den mundtlige procedure. Fordi nærværende skrift indeholder omtale af og uddrag af dokumenter, som er fremlagt bag lukkede døre, har vi gjort nogle linjer ulæselige med sort overstregning. Det er ikke al omtale af de såkaldte P-dokumenter fra arkivet i Politiets Efterretningstjeneste, som på denne vis er strøget. Nogle tekst-afsnit er blevet offentliggjort i PET-kommissionens beretning. Bent Jensen har i vidt omfang set bort fra Retsplejeloven, som forbyder gengivelse, så når han har offentliggjort informationer, der burde fjernes, er de ikke blevet strøget. I stærkt begrænset omfang har Dragsdahl selv i protest mod Bent Jensens adfærd i to kronikker offentliggjort tekst fra P-dokumenter – når disse informationer er gentaget i processkriftet er de heller ikke blevet strøget. Sammenfattende processkrift side 1-48 (åbner som pdf). Sammenfattende processkrift side 49-82 (åbner som pdf)

18.05.15 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Mundtlig procedure i Højesteret
Manuskriptet til advokat René Offersens næsten fire timer lange mundtlige procedure i Højesteret fokuserer især på, hvorvidt Bent Jensen beskyldte Dragsdahl for strafbare forhold. Professoren har gentagne gange hævdet, at regeringen / justitsministeren af politiske årdager besluttede, at der ikke skulle rejses tiltale mod Dragsdahl. Men af vidnesbyrd fra PETs ledere fremgår, at PET aldrig har overvejet, at der skulle rejses tiltale, idet man ikke havde det nødvendige bevismateriale. Af vidnesbyrd fra ministre for PET-kommissionen og af udtalelser til pressen fremgår, at man ikke fra politisk hold har overvejet tiltale. Offersen efterlyste i sin procedure beviser for det modsatte fra Bent Jensen, men modparten ignorerede helt spørgsmålet. Proceduren beskæftiger sig desuden med juridiske overvejelser efter retningsgivende domme ved den europæiske menneskeretsdomstol. Henvisninger til ekstrakt i proceduren gælder de uddrag af dokumenter og andre tekster, som er forelagt Højesteret.

03.06.15 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Højesterets dom i injuriesagen mellem Jørgen Dragsdahl og Bent Jensen (åbner som pdf)

Højesteret giver Jørgen Dragsdahl medhold i, at Bent Jensens udtalelser om, at han havde været KGB-agent og af PET var blevet anset for at være KGB-agent, var strafbare.

08.07.15 | SAGEN MOD BENT JENSEN Hilsen fra Bloksbjerg
Ekstra-Bladets tidligere chefredaktør Bent Falbert sendte i en båltale Skt. Hans Aften Dragsdahl til Bloksbjerg. Talen blev trykt i Fyns Amts Avis, som også bragte artikler skrevet af Falberts vært, museumsinspektør Peer Henrik Hansen. I to kronikker fik de svar - selvfølgelig efter opfordring fra andre, som gennem tiden på løgneres initiativ var blevet brændt. Den første kronik tilbageviser deres påstande.

09.07.15  | SAGEN MOD BENT JENSEN - PET's arkiv er en sump
Nogle tror, at arkiverne hos Politiets Efterretningstjeneste er en sandhedens kilde. Men reelt er det en sump, som nogle "forskere" er faret vild i - andre taler i vildelse efter de har fået sumpfeber. Dragsdahls svar til museumeinspektør Peer Henrik Hansen, som vil afklassificere Dragsdahls sag i PET. Det er nemmere at kræve åbenhed end faktisk gennemføre det på ordentlig vis.


20.07.15  | SAGEN MOD BENT JENSEN - Et skamløst teater
I den fortsatte  strid i spalterne hos Fyns Amts Avis reagerer Dragsdahl på artikel af Ole Hasselbalch. Denne har påstået, at Højesteret gav Bent Jensen ret, når det gælder anklagerne i forbindelse med desinformation og konspirative møder.  Men det er en forvanskning af dommen. Højesteret har ikke vurderet, hvorvidt anklagerne var rigtige. Man har blot frikendt Bent Jensen for straf ud fra den opfattelse, at påstandene er dækket af hans ytringsfrihed. (Kronik i Fyns Amts Avis).

10.08.15 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Dragsdahls rolle i den kolde krigs absurde teater
René Offersen, Dragsdahls advokat ved Højesteret, svarer på kronik af tidligere PET-chef Ole Stig Andersen. Adskillige påstande, som ofte fremføres af Bent Jensens sympatisører, tilbagevises. Offersen forklarer, hvorfor Højesteret gør en almindelig læser til målestok i vurderingen af Bent Jensens artikel. Han påpeger også, at KGB-officerer ofte rapporterede til deres hovedkvarter, at de havde rekrutteret folk, som bare ikke selv vidste det. Link til kronik i Poltiken (åbner som ny side)


21.08.15 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Anklage mod forlag
Med et indlæg i Weekendavisen har Bent Jensen fortsat sin forbrydelse. Han hævder, at bogen "Ulve, får og fusk" ikke indeholder urigtige beskyldninger mod mig. Faktisk indeholder den bl.a. ordret gengivelse af udsagn, som Bent Jensen ved Højesteret er dømt for. Det centrale spørgsmål er: Hvilket medansvar har hans forlag, Gyldendal? Og hvad vil forlaget gøre. (Kommentar i Weekendavisen)

Pressekommentarer vedr.
Dragsdahls anke til Højesteret 2013

02.11.13 | PRESSEN - Informations læsere spørger Jørgen Dragsdahl (åbner som link til Informations hjemmeside)
Dragsdahl forklarer, hvorfor injuriesagen mod Bent Jensen blev rejst, og advarer imod følger, som dommen ved Østre Landsret kan få. Hvis domstolene svækker kravet til sandhedsbevis i injuriesager, kan der være risiko for, at samfundet opløses i et kaos af gensidige beskydninger. (Artikel i Information 2. november 2013)

06.06.15 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Dragsdahl i Ugens Gæst
Kort efter dommen i Højesteret bragte Danmarks Radio et langt interview med Jørgen Dragsdahl, hvor han bl.a. besvarede nye påstande fra Bent Jensen. Samtalen fokuserede i høj grad på baggrunden for Dragsdahls journalistik - herunder hans amerikanske kilder. Direkte link til udsendelsen (åbner i nyt vindue).

02.09.2015 | SAGEN MOD BENT JENSEN
- Frirum til fantaster
I Danmark kan man hænge folk ud på mistanker alene, hvis man er skrupelløs nok. Må advokater lyve? Måske vil mange finde det acceptabelt, hvis de lyver under forsvaret af deres klienter. Men er det også undskyldeligt, hvis de efter endelig dom lyver i en hævnaktion? Det er blot et af de mange spørgsmål, som Karoly Nemeths forbløffende Kronik 20. august kan rejse. Han var officielt Bent Jensens advokat. (Kronik i Politiken 2. september 2015)


14.09.2015 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Pressemeddelelse: Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl lukker og slukker efter succes-indsamling
Den 3. juni i år vandt journalist Jørgen Dragsdahl i Højesteret endegyldigt sin injuriesag imod historikeren Bent Jensen, som i Jyllandsposten havde beskyldt ham for at være agent for den sovjetiske efterretningstjeneste, KGB. (Pressemeddelelse udsendt af
Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl)

14.09.2015 | SAGEN MOD BENT JENSEN - Tak, tak, tak – til de mange, som sørgede for, at jeg kunne udfordre Bent Jensens injurier
Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl har netop udsendt en pressemeddelelse om, at den lukker og slukker efter succes-indsamling. Dragsdahl vandt endegyldigt sin injuriesag i Højesteret imod historikeren Bent Jensen. Støtteindsamlingen er nu slut
, alle regninger i sagen er betalt, og overskuddet er efter en bestemmelse i foreningens statutter sendt til dansk PEN til organisationens arbejde for forfatteres og journalisters ytringsfrihed med særligt henblik på forholdene i Rusland. Læs her Dragsdahls tak til Støttefreningen (Offentliggjort på Facebook)

04.10.2015 | SAGEN MOD BENT JENSEN - René Offersen: Bent Jensens kronik i Politiken 2. oktober 2015
På sin Facebook-side har advokat René Offersen lagt dette indlæg efter Bent Jensens besynderlige kronik i Politiken fredag 2. oktober 2015. Der er også en debat på tråden bagefter, som viser, at visse af Bent Jensens sympatisører absolut ikke aner, hvad jeg skrev under Den Kolde Krig. Det er trist, at de er så ligeglade med substansen i deres egen overbevisning, at de end ikke sætter sig ind i fakta, inden de kører løs med deres beskyldninger.

26.01.2017 SAGEN MOD BENT JENSEN  |  -  Bølgen med "fake news" har en forløber i Danmark
Bølgen med "fake news" har en forløber i Danmark. Det hævder 
René Offersen i et interview, som Information bringer i dag. Anledningen er en bog, hvor han ser tilbage på retssagen mod professoren og dens efterspil. Om advokat Renë Offersens bog "Kold Krig i Højesteret".


Peter Sabroe prisen til Jørgen Dragsdahl 2011

21.01.11 | PETER SABROE PRISEN  - Tale ved uddelingen af Peter Sabroe klubbens hæderspris 2011 til Jørgen Dragsdahl
Formanden  i Peter Sabroe klubben, Karl Vilhelm Christiansen, holdt 21. januar 2011 denne tale, da han overrakte hædersprisen til journalist Jørgen Dragsdahl

21.01.11 | PETER SABROE PRISEN  - Jørgen Dragsdahls takketale ved uddelingen af Peter Sabroe klubbens hæderspris 2011
Journalist Jørgen Dragsdahl holdt denne takketale, da Peter Sabroe klubben 21. januar 2011 tildelte ham hædersprisen 2011

21.01.11 | PETER SABROE PRISEN  - Video fra uddelingen af Peter Sabroe klubbens hæderspris 2011 til Jørgen Dragsdahl (video)
Video fra arrangementet 21. januar 2011 da journalist Jørgen Dragsdahl modtog Peter Sabroe klubbens hæderspris. Efter Karl Vilhelm Christiansens begrundelse for prisen taler Jørgen Dagsdahl (3.50), tidligere udenrigsminister Kjeld Olesen (11.30), tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft (15.30) samt tidligere kulturminister Jytte Hilden (20.10). Interview med Jørgen Dragsdahl 22.10. Videoen er produceret af TV Frederiksbergwww.dragsdahl.dk - E-mail: jorgendr@hotmail.com Ballerup. Danmark